loader image

Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej  www.zdrowaenergiapv.pl

 

I DEFINICJE

 1. Administrator – Zdrowa Energia PV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubiczu Górnym, ul. Bankowa 2A, 87-162 Lubicz Górny;
 1. Dane osobowe – wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 1. Polityka – niniejsza Polityka prywatności strony internetowej prowadzonej pod adresem: www.zdrowaenergiapv.pl (dalej: „Strona”)
 1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 1. Ustawa – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
 1. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Stronę lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce.

 

II DANE OSOBOWE

 1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkownika Strony:
 • w razie skorzystania z formularza kontaktowego dostępnego na stronie internetowej, Administrator może przetwarzać następujące rodzaje danych: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu Użytkownika;
 • w razie kontaktu z Użytkownikiem w celu zawarcia umowy (w następstwie kontaktu podjętego po skorzystaniu z formularza kontaktowego lub w następstwie udzielonej przez Użytkownika zgody na kontakty marketingowe): imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres [ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj], adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby [jeżeli jest inny niż adres dostawy], nr rachunku bankowego, a w przypadku Użytkowników niebędących konsumentami dodatkowo nazwa firmy oraz numer identyfikacji podatkowej [NIP]) oraz pozostałe dane zebrane w trakcie kontaktu z Użytkownikiem.
 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą w następujących celach:
 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną związanych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Użytkownika zamówień lub reklamacji, w celu ich rozpatrzenia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy);
 • marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów) lub art. 6 ust. 1 lit. f w zakresie w jakim Administrator prowadzi marketing bezpośredni własnych produktów i usług ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
 • w celach analitycznych i statystycznych. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
 • wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, ustalenia odpowiedzialności oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi. Podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust.1lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być również wykorzystywane przez Administratora, aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, drogą MMS/SMS lub telefonicznie. Przesyłanie Użytkownikom informacji handlowych drogą elektroniczną odbywa się wyłącznie po wyrażeniu przez Użytkowników zgody na taką formę komunikacji.
 2. Dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane i udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych powierza przetwarzanie danych osobowych, na mocy i w oparciu o umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO, podmioty którym Administrator udostępnia dane osobowe, a także podmioty upoważnione z mocy przepisów prawa.
 3. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 4. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu:
 • zakończenia wykonywania umowy,
 • wycofania wyrażonej zgody, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda Użytkownika lub
 • zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.Okres przetwarzania danych może być każdorazowo przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.
 1. W przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną przez Użytkownika zgodę, wszystkie udzielone zgody na przetwarzanie danych osobowych mogą być wycofane w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 3. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy prawa, w tym RODO.
 4. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 5. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane w celach marketingowych i promocyjnych towarów i usług oferowanych przez Administratora nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 6. Administrator danych osobowych czuwa nad tym, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności z przepisami RODO i innymi przepisami prawa regulującymi kwestie ochrony danych osobowych, a nadto, aby były zbierane dla oznaczonych, zgodnym z prawem celów, merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, dla jakich są przetwarzane.

 

III PLIKI COOKIES

 1. Administrator stosuje tzw. pliki cookies – dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na urządzeniu końcowym Użytkownika, które mogą być następnie odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z urządzeniem końcowym Użytkownika.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
 • dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;
 • dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;
 • tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.
 1. Użytkownik może za pomocą opcji przeglądarki internetowej w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Użytkownika przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies, bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.

                                                                                                                                                      

IV ISTOTNE TECHNIKI MARKETINGOWE

 1. Administrator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Administrator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
 2. Administrator stosuje techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od Administratora do operatorom reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.
 3. Administrator stosuje korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Administrator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.
 4. Administrator stosuje rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.
 5. Administrator stosuje rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej od Administratora.

 

V KONTAKT

W przypadku pytań dotyczących niniejszej polityki prywatności lub jakichkolwiek kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej biuro@zdrowaenergiapv.pl lub korespondencyjnie z dopiskiem „dane osobowe”.


VI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.
 2. W przypadku aktualizacji Polityki Prywatności, nowa wersja tego dokumentu zostanie opublikowana na stronie internetowej w zakładce „Polityka Prywatności”.
 3. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od dnia 26.06.2023 r.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
I ZYSKUJ W NA ZDROWEJ ENERGII prosto ze słońca